شهرداری رشت
ریاست و کمیسیون ماده 77

 
نام و نام خانوادگي : رحمت موسي پور
پست سازماني : رئيس اداره درآمد و دبير كميسيون ماده 77 
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم حسابداري
متولد: رشت
تلفن تماس :33229124-013
پست الكترونيكmosapour@rasht.ir
 
 
شرح وظايف اختصاصي رييس اداره نظارت بر عوارض و وصول درآمد
      •   نظارت بر حسن اجراي محاسبه عوارض شهرداري و مصوبات مربوطه.
      •   شناسايي كمبودها و نيازهاي درآمدي شهرداري و برنامه ريزي براي تامين آنها.
      •   اتخاذ تدابير لازم براي ارزيابي فعاليتهاي شهرداري و برنامه ريزي براي اصلاح و بهبود آن.
      •   تجزيه و تحليل ساختار درآمدي شهرداري و برنامه ريزي براي بهبود و اصلاح آن.
      •   برنامه ريزي براي ساده سازي و يكسان سازي رويه هاي وصول عوارض و درآمدهاي شهرداري.
      •     نظارت بر وصول تعرفه مصوب شهرداري در زمينه كسب، پيشه وران، تابلوهاي تبليغاتي و نظاير آن (اعم از اينكه به منطقه تفويض و يا به صورت        متمركز مورد اقدام قرار گيرد).         
 
       •   نظارت و رسيدگي بر وصول عوارضي كه از طريق سازمانهاي دولتي و ساير موسسات وصول مي شود و بايد در وجه شهرداري واريز گردد.
       •   ارائه پيشنهاد براي افزايش بهره وري و همكاري در تهيه و پياده سازي پيشنهادات.
       •   انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق.
 
شرح وظايف كارشناس درآمد
      •  شناسايي كمبودها و نيازهاي درآمدي شهرداري و برنامه ريزي براي تامين آنها.
      •  اتخاذ تدابير لازم براي ارزيابي فعاليتهاي شهرداري و برنامه ريزي براي اصلاح و بهبود آن.
      •  برنامه ريزي به منظور ايجاد تناسب بين خدمات دريافتي و وجوه پرداختي بابت آنها.
      •  انجام مطالعات و ارائه طرحهاي جديد درآمدي در خصوص اخذ بهاي خدمات.
      •  ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همكاري در تهيه و پياده سازي پيشنهادات.
      •  تنظيم حساب درآمدها و هزينه ها و محاسبات كل و تهيه گزارش عمليات مالي و ارسال به مراجع ذيربط.
      •  بررسي منابع درآمدي شهرداري و نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاك شهرداري.
      •  بررسي عملكرد رديفهاي درآمدي براي پيش بيني بودجه سنواتي شهرداري.
      •  شركت در سمينارها و نشست هاي تخصصي در زمينه مسائل درآمدي شهرداري.
      •  انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق.
 
 
 نيرو هاي زير مجموعه كميسيون ماده 77
  نام و نام خانوادگي سمت مدرك تحصيلي رشته تحصيلي تلفن
  رحمت موسي پور دبير كميسيون ماده 77 فوق ديپلم حسابداري داخلي- 16

پروين طهماسبي  كارشناس كميسيون ماده 77   ليسانس     حسابداري داخلي-34
نرجس محمد پور
 
 كارشناس كميسيون ماده 77
ليسانس   
رياضي
داخلي-34
 
 
1394/06/25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal