شهرداری رشت
واحد پیگیری و وصول عوارض
 

نام و نام خانوادگي: فرزانه ابراهيمي
پست سازماني: كارشناس مسئول عوارض
مدرك تحصيلي : ليسانس رياضي
متولد: رشت
تلفن تماس :33260021-013
پست الكترونيك: avarez@rasht.ir
 
  
شرح وظايف كارشناس درآمد
         •  شناسايي كمبودها و نيازهاي درآمدي شهرداري و برنامه ريزي براي تامين آنها.
         •  اتخاذ تدابير لازم براي ارزيابي فعاليتهاي شهرداري و برنامه ريزي براي اصلاح و بهبود آن.
         •  برنامه ريزي به منظور ايجاد تناسب بين خدمات دريافتي و وجوه پرداختي بابت آنها.
         •  انجام مطالعات و ارائه طرحهاي جديد درآمدي در خصوص اخذ بهاي خدمات.
         •  ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همكاري در تهيه و پياده سازي پيشنهادات.
         •  بررسي منابع درآمدي شهرداري و نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاك شهرداري.
         •  بررسي عملكرد رديفهاي درآمدي براي پيش بيني بودجه سنواتي شهرداري.
         •  شركت در سمينارها و نشست هاي تخصصي در زمينه مسائل درآمدي شهرداري.
         •  انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق.
     
  
پرسنل واحد پيگيري و وصول عوارض
  نام و نام خانوادگي سمت مدرك تحصيلي رشته تحصيلي تلفن
ميترا زيني  كارشناس درآمد فوق ليسانس رياضي داخلي-19
تهمينه ذاكر اكبري
كارشناس درآمد
ليسانس
مديريت بيمه
داخلي- 19
  
 
1394/06/25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal