شهرداری رشت
واحد حسابداری درآمد
 

نام و نام خانوادگي: ژاله آفرين زاد
پست سازماني: مسئول  حسابداري درآمد
مدرك تحصيلي : ليسانس حسابداري
متولد: رشت
تلفن تماس :33227583-013
پست الكترونيك: hesabdaramad@rasht.ir
 
 
شرح وظايف اختصاصي كارشناس مسئول مالي
        برنامه ريزي به منظور ايجاد تناسب بين خدمات دريافتي و وجوه پرداختي بابت آنها.
      •  ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همكاري در تهيه و پياده سازي پيشنهادات.
      •  تنظيم حساب درآمدها و هزينه ها و محاسبات كل و تهيه گزارش عمليات مالي و ارسال به مراجع ذيربط.
        بررسي عملكرد رديفهاي درآمدي براي پيش بيني بودجه سنواتي شهرداري.
      •  شركت در جلسات و نشست هاي تخصصي در زمينه مسائل درآمدي شهرداري.
    
      •  ارتباط با اداره كل امور مالياتي در خصوص وصول عوارض حق السهم شهرداري بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده .
       •  انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق.
    
  
پرسنل  واحد حسابداري درآمد
  نام و نام خانوادگي سمت مدرك تحصيلي رشته تحصيلي تلفن
كريم رحمتي  كارشناس مالي    ليسانس   مديريت داخلي- 18

فيض الهي
كارشناس مالي ليسانس   حسابداري داخلي-18

علي بصاتي
مامور وصول چك و اسناد
ديپلم حسابداري داخلي-17
سامان فرج پور كارشناس مالي فوق ليسانس   مديريت داخلي-18
 
   
1394/06/25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal