شهرداری رشت
مدیریت
 

نام و نام خانوادگي: محمد تقي نظري
پست سازماني: مديريت درآمد و املاك
مدرك تحصيلي : مهندسي تكنولوژي معماري
متولد: رشت
تلفن تماس :2242003-0131
پست الكترونيك: nazari@rasht.ir
 
 
شرح وظايف مديريت درآمد
    •    برنامه ريزي و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداري اعم از تعرفه وصولي مركز يا تعرفه عوارض كه وصول آنها به مناطق
        يا ساير واحدهاي تابعه تفويض گرديده و نگهداري حساب اقلام مختلف تعرفه هاي مذكور
    •    برنامه ريزي به منظور مطالعه و پيشنهاد منابع جديد و بازنگري منابع درآمد
    •  صدور دستورالعمل به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت موديان تعرفه هاي مصوب عوراض و ارايه روشهاي تازه براي گردش امور وصول عوارض جاري 
           شهروندان
    •   اتخاذ تدابير لازم به منظور مطالعه و تشخيص و استيفاي حقوق شهرداري و به حيطه وصول درآوردن بدهي معوقه موديان
    •   بررسي و اظهار نظر در خصوص درآمدهاي عمومي و درآمدهاي نوسازي مناطق كه از طرف مدير مدير منطقه پيشنهاد مي گردد.
    •   برنامه ريزي به منظور شناسايي نقاط ضعف عمليات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداري
    •   برنامه ريزي و هماهنگي لازم براي يكسان سازي رويه هاي وصول عوارض و درآمدها در شهرداري
    • برنامه ريزي و هماهنگي لازم براي يكسان سازي رويه هاي وصول عوارض و درآمدها در شهرداري
    •   نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهاي وصولي و اتخاذ تدابير لازم براي جذب و وصول كامل و به موقع آنها
    •   نظارت بر عملكرد كميسيونهاي شهرداري يا مرتبط با شهرداري براي جذب عوارض و درآمدهاي مرتبط با مناطق
    •   انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
شرح وظايف اختصاصي مدير درآمد
    •   نظارت بر حسن اجراي كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
    •  برنامه ريزي و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداري اعم از تعرفه وصولي مركز يا تعرفه عوارض كه وصول آنها به مناطق
          يا ساير واحدهاي تا بعد تفويض گرديده و نگهداري حساب اقلام مختلف
تعرفه هاي مذكور
    •   برنامه ريزي به منظور مطالعه و پيشنهاد منابع جديد و بازنگري منابع درآمد
    •    صدور دستورالعمل به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت موديان تعرفه هاي مصوب عوارض و ارايه روشهاي تازه براي گردش امور وصول عوارض جاري 
         شهروندان
    •    اتخاذ تدابير لازم به منظور مطالعه و تشخيص و استيفاي حقوق شهرداري و به حيطه وصول درآوردن بدهي معوقه موديان
    •   نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهاي وصولي و اتخاذ تدابير لازم براي جذب و وصول كامل و به موقع آنها
    •   نظارت بر عملكرد كميسيونهاي شهرداري يا مرتبط با شهرداري براي جذب عوارض و درآمدهاي مرتبط با مناطق
    •   صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها
    •   انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق
 
واحد هاي زير مجموعه
  نام و نام خانوادگي سمت مدرك تحصيلي رشته تحصيلي تلفن
 سميه اسلام پرست
 
رئيس دفتر
ليسانس
مديريت فرهنگي
013-33242003
رحمت موسي پور رئيس اداره درآمد و دبير كميسيون ماده 77 فوق ديپلم حسابداري   

013-33229124

يوسف خليل زاده رئيس اداره مميزي و نوسازي فوق ليسانس   برنامه ريزي شهري 013-33253233
  كيانوش علي پور  مسئول عوارض نقليه ديپلم    مديريت    013-33260019
  فرزانه ابراهيمي    مسئول وصول و پيگيري عوارض  ليسانس    رياضي 013-33260021
  ژاله آفرين زاد مسئول  حسابداري درآمد ليسانس حسابداري 013-33237583
  محمد رضا مزين  كارشناس فن آوري اطلاعات ليسانس   كامپيوتر 013-33237583
1394/06/25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal