شهرداری رشت
منطقه پنج
 
درآمد منطقه پنج
نام و نام خانوادگی:  مسعود آرستن
پست سازمانی: رئیس درآمد
مدرک تحصیلی : لیسانس
متولد: رشت
تلفن تماس :-0131
پست الکترونیک: mant5@rasht.ir
 
  
درآمد منطقه پنج
 
               
واحد های زیر مجموعه
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تلفن
مسعود آرستن
 رئیس درآمد لیسانس - 0131-
زمانی کارشناس درآمد  لیسانس   - 0131-
پور قاسمی مسئول اصناف درآمد  لیسانس   - 0131-
 
  
1394/06/25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal