شهرداری رشت
واحد فناوری اطلاعات
 

نام و نام خانوادگي:محمد رضا مزين
پست سازماني: كارشناس فن آوري اطلاعات
مدرك تحصيلي : ليسانس نرم افزار كامپيوتر
متولد: رشت
تلفن تماس :33227583-013
پست الكترونيك: mozain@rasht.ir
 
شرح وظايف اختصاصي كارشناس فن آوري اطلاعات
 
           •    پشتيباني امور مربوط به نرم افزار و نگهداري شبكه و سرور  .
           •    فعاليتهاي مربوط به برنامه نويسي و رفع مشكلات نرم افزار با هماهنگي گروه برنامه ريزي و فن آوري اطلاعات شهرداري .
           •    هماهنگ نمودن نرم افزار درآمدي مناطق شهرداري بجهت تنظيم حساب هاي درآمدي .
           •    فراهم نمودن زير ساخت در مناطق بجهت تنظيم و ارسال وصولي هاي پرداخت الكترونيك. 
           •    راه اندازي سامانه آمار و انتقال اطلاعات بجهت ارائه بروز گزارشات درآمدي براي مديران شهرداري.
           •    پشتيباني از سامانه جامع درآمد و گزارشگيري در مناطق و درآمد مركز شهرداري .
           •    نظارت و هماهنگي بر عملكرد سامانه عوارض خودرو در دفاتر پيشخوان دولت شهر رشت
 
1394/06/25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal