شهرداری رشت
واحد مطالبات و اجرا ثبت
نام و نام خانوادگي: علي ديوان بيگي
پست سازماني: مسئول مطالبات و اجرا ثبت 
مدرك تحصيلي : ليسانس حقوق
متولد: رشت
تلفن تماس :33253232-013
پست الكترونيكmotalbat@rasht.ir 
مسئول مطالبات و اجرا ثبت
اين واحد نماينده شهرداري در پيگيري وصول مطالبات ناشي از آراي صادره كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها ميباشد كه با تنظيم لوايح و هماهنگي لازم با شعب اجراي ثبت و همكاري آنان وظيفه عمليات اجرائي اعم از بازداشت يا توقيف اموال با حكم دادستاني را معمول داشته و بعنوان اهرم درآمدي ، مطالبات عوارض شهرداري را وصول مي نمايد.
             
   
نيرو هاي زير مجموعه  كميسيون ماده 77 و اجرا ثبت

نام و نام خانوادگي سمت مدرك تحصيلي
رشته تحصيلي شماره تماس
فيروز سپاسگزار كارشناس اجرا ثبت فوق ديپلم حسابداري داخلي 20
ايوب رمضانپور كارشناس اجرا ثبت فوق ديپلم حسابداري داخلي 25
 
 
  
1394/06/25
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal